top of page

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

www.wyspyzielonegoprzyladka.com

I. Wskazania ogólne 

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.wyspyzielonegoprzyladka.com

2.Korzystanie z usług następuje drogą elektroniczną. 

3.Właścicielem serwisu internetowego jest Cabo Verde Info by Aleksandra Dias dos Santos, NIP 7773363553, z siedzibą w Kicinie. 

4.Serwis internetowy udziela informacji turystycznej i jednocześnie świadczy usługi w zakresie rezerwacji turystycznych. 

5.Aktualność danych kontaktowych opiera się na wskazaniach ujętych bezpośrednio w serwisie internetowym www.wyspyzielonegoprzyladka.com

II. Definicje 

Stosuje się następujące skróty:

Klient – osoba składająca zapytanie ofertowe, dokonująca rezerwacji usługi, a także wchodząca w jakąkolwiek inną interakcję związaną z działalnością Cabo Verde Info by Aleksandra Dias dos Santos,

Organizator – rozumie się przez to bezpośredniego organizatora usługi turystycznej, którym nie jest Cabo Verde Info  by Aleksandra Dias dos Santos,

Regulamin – regulamin korzystania z www.wyspyzielonegoprzyladka.com,

Serwis– serwis internetowy stanowiący własność Cabo Verde Info by Aleksandra Dias dos Santos, znajdujący się pod adresem www.wyspyzielonegoprzyladka.com 

Umowa – umowa zawarta przez Klienta mająca na celu wykupienie usługi turystycznej, 

Usługa – oferowana usługa turystyczna w Serwisie, 

Właściciel Serwisu – rozumie się przez to Cabo Verde Info by Aleksandra Dias dos Santos.

Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmian stosowanych definicji używanych skrótów. 

 

III. Korzystanie z serwisu 

1. Klient korzystając z serwisu akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponosi odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.

2. Klient działa we własnym imieniu. W przypadku, w którym Klient działa w imieniu osoby trzeciej, domniemywa się, że Klient posiada skuteczne umocowanie do działania w imieniu osoby trzeciej. Za szkody wynikłe z braku umocowania odpowiada Klient. 

3. Klient korzystając z serwisu posługuje się prawdziwymi danymi osobistymi. Posłużenie się danymi nieprawdziwymi rodzi odpowiedzialność po stronie Klienta. 

4. Właściciel Serwisu nie organizuje sprzedawanych usług turystycznych, zaś podejmuje czynności w celu rezerwacji usług lub inne czynności pomocnicze. 

5. Właściciel Serwisu udziela niezbędnych informacji dotyczących usługi turystycznej, w tym organizatora określonej usługi. 

6. Klient korzystając z serwisu wyraża zgodę na nieograniczone czasowo udostępnienie swojego wizerunku, w postaci zdjęcia, w celu umieszczenia go na stronie internetowej www.wyspyzielonegoprzyladka.com i portalach społecznościowych, w celach promocyjnych.

IV. Odpowiedzialność

1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Serwisu niezależne od jego woli. 

2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji usługi, bądź niemożność częściowej realizacji usługi w związku z posłużeniem się przez Klienta nieprawdziwymi danymi. 

3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za warunki, na jakich świadczona jest usługa przez Organizatora. Warunki organizacji usługi przez Organizatora zostają przekazane Klientowi. Klient decydując się na wykupienie usługi turystycznej akceptuje warunki Organizatora.

4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usługi przez Organizatora. Odpowiedzialność w tym wymiarze ponosi Organizator. 

5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie szkód oraz krzywd zależnych i niezależnych od Organizatora. 

6. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dane dotyczące usług przekazywane przez Organizatorów. Właściciel Serwisu nie jest zobowiązany do weryfikacji informacji przekazywanych przez Organizatora. 

7.Podczas wycieczki należy słuchać wytycznych organizatora i dostosować się do regulaminu, bądź innych wskazówek przekazywanych przez Organizatora. W szczególności w zakresie bezpieczeństwa. 
 


V. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Cabo Verde Info by Aleksandra Dias dos Santos, NIP 7773363553, z siedzibą w Kicinie. 

2. Dane kontaktowe z administratorem znajdują się na stronie Serwisu. 

3. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby zakupywanych usług turystycznych, organizowanych przez Organizatora. 

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi. Po tym okresie dane zostaną usunięte w zakresie zbędnym. 

5. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby realizować usługę. Niepodanie danych wiązać może się z niemożnością realizacji usługi. 

6. Dane osobowym przekazywane mogą być Organizatorowi usług, a także uprawionym do tego podmiotom. 

7. Dane osobowe przekazywane mogą być poza obszar Unii Europejskiej w związku z realizowaną usługą. 

 

VI. Płatności

1.Płatność może być dokonywana gotówką bezpośrednio u Organizatora lub przekazywana właścicielowi serwisu gotówką lub na rachunek bankowy jako osoby uprawnionej do przyjmowania i rozliczenia płatności na rzecz Organizatora. 

 

VII. Zmiany w wykupionych usługach 

1.Dokonanie zmian w usługach nastąpić może jedynie na warunkach określonych przez Organizatora, które może przekazać właściciel serwisu.

2. Dokonywanie zmian wiązać może się z koniecznością poczynienia dodatkowych płatności.

 

VIII. Anulowanie usługi 

1. Klient ma prawo do bez skutkowego prawa do anulowania usługi do 72 godzin przed rozpoczęciem wycieczki. 

2. Anulowanie wycieczki na mniej niż 72 godz. przed rozpoczęciem jest możliwe z przyczyn ważnych i niezależnych od klienta takich jak, m. in. odwołanie lotu, zmiana kierunku, covid19, choroba potwierdzona zwolnieniem lekarskim. Przyczynę odstąpienia od umowy Klient musi wykazać za pomocą dokumentów. 

3.Informacja o anulowaniu usługi zostanie przekazana Organizatorowi i oceniona przez niego. 

 

IX. Reklamacja 

1. Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji rozpatrywanej na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

2. Reklamacje należy przesyłać na adres kontaktowy/korespondencyjny Właściciela Serwisu.

3. Kolejność rozpatrzenia reklamacji realizowania jest z uwzględnieniem daty wpływu. 

4. Uwzględniając postanowienia niniejszego Regulaminu, reklamacje dotyczące realizacji usługi turystycznej przez Organizatora należy składać u niego.

 

X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Cabo Verde Info by Aleksandra Dias dos Santos z siedzibą w Kicin, ul. Poznańska, nr 80, lok. 80, 62-004. 

  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych caboverdeinfo.org@gmail.com.

  3. Przedstawicielem Administratora jest Aleksandra Dias dos Santos 

  4. Dane osobowe przetwarzane są celem realizacji wykupionych usług turystycznych. 

  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi. 

  6. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane przechowywane w zakresie niezbędnym, zaś pozostałe usunięte.

  7. Podanie danych jest obowiązkowe celem realizacji usługi.

  8. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane /lub nie/ Organizatorowi usługi turystycznej.

  9. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 

  10. Administrator może przekazywać dane poza teren Unii Europejskiej, celem realizacji usługi turystycznej, lub uprawnionym do tego podmiotom. Przekazywanie Twoich danych osobowych następuje w związku z realizacja wykupionej usługi turystycznej.

REGULAMIN PROMOCJI 5, 10, 15

IM WIĘCEJ REZERWUJESZ, TYM WIĘCEJ ZYSKUJESZ!

I. Promocja obowiązuje przy rezerwacji online. 

II. Przy rezerwacji dwóch wycieczek, 5 % zniżki

III. Przy rezerwacji 3 wycieczek 10 % zniżki

IV. Przy rezerwacji 4 wycieczek 15 % zniżki 

V. Procenty odejmowane są jednorazowo od wycieczki o najniższej wartości. 

5,10,15
bottom of page